Názov prevádzky:
Sídlo prevádzky:

-
Právna forma:
Telefón:
Fax:
E-Mail:
Register podniku:
Sídlo súdu:
Číslo obchodného registra
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Kód banky:
Číslo konta
IBAN: